Prawo cywilne

Prawo cywilne

Oferujemy pomoc prawną w sprawach między osobami fizycznymi oraz w sprawach dotyczących relacji prawnych osób fizycznych i przedsiębiorców. Reprezentujemy klientów na wszystkich etapach postępowań cywilnych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym. Skutecznie prowadzimy postępowania zabezpieczające oraz egzekucyjne.

Doradzamy i reprezentujemy klientów w sprawach:

  • o zapłatę;
  • o dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień m. in. z tytułu wypadków, czynów niedozwolonych;
  • o zniesienie współwłasności oraz nabycie własności przez zasiedzenie;
  • o ustanowienie służebności (w tym służebności drogi koniecznej);
  • dotyczących ograniczonych praw rzeczowych oraz użytkowania wieczystego;
  • o naruszenie prawa własności oraz naruszenie posiadania;
  • o eksmisję, o zapłatę czynszu i opłat eksploatacyjnych oraz o ustalenia prawa do lokalu socjalnego;
  • praw autorskich i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej.

A ponadto oferujemy pomoc przy negocjacji umów, porozumień i kontraktów handlowych. Pomagamy przy dochodzeniu kary umownej, odstępnego, zadatku, zaliczki. Udzielamy porad prawnych w zakresie przedawnienia roszczeń oraz pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego. Oferujemy pomoc prawną w zakresie odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań. Reprezentujemy klientów w sprawach roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. Analizujemy postanowienia umowne pod kątem potencjalnych zagrożeń dla Klienta, a zwłaszcza w zakresie niedozwolonych postanowień umownych w obrocie konsumenckim.