Prawo pracy i ubezpieczeniowe

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Nasza kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną, zarówno na rzecz pracowników, jak i pracodawców, reprezentując Klientów w postępowaniach sądowych oraz biorąc udział w negocjacjach. Świadczymy usługi doradcze w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

W ramach świadczonych usług opracowujemy i opiniujemy dokumentację pracowniczą, w tym umowy o pracę oraz kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji oraz zachowaniu poufności, umowy dotyczące ponoszenia kosztów szkolenia pracowników, czy też o odpowiedzialności materialnej pracowników.

Przygotowujemy regulaminy pracy, wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz inne wymagane w stosunkach pracowniczych, w zależności od indywidualnych potrzeb Klientów.

Nasza pomoc w zakresie prawa pracy obejmuje m.in.:

  • tworzenie regulaminów wewnętrznych oraz programów pracowniczych;
  • ustalanie zasad zatrudniania pracowników i współpracowników, w tym w szczególności przygotowanie i opiniowanie umów o pracę, umów z kadrą menadżerską, umów o zachowaniu poufności oraz o zakazie konkurencji oraz doradztwo w zakresie innych form zatrudnienia;
  • bieżącą analizę rozliczania czasu pracy;
  • przygotowanie procesu zwolnień indywidulanych i grupowych;
  • wsparcie w postępowaniach przed Państwową Inspekcją Pracy;
  • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych z pracownikami jak również w postępowaniach przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych związanych z realizacją przez pracodawców obowiązku w zakresie naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne;
  • sporządzanie pozwów o przywrócenie do pracy oraz odwołań od niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę;
  • reprezentację Klienta w zakresie spraw o zapłatę wynagrodzenia i odpraw przy zwolnieniach grupowych;
  • uzyskiwanie odszkodowania za wypowiedzenie umowy o pracę oraz odszkodowania za rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia, odszkodowania za mobbing, molestowanie w miejscu pracy czy dyskryminację pracowników

Ponadto proponujemy pomoc prawną w sprawach odszkodowania za naruszenie zakazu konkurencji w przypadku podjęcia przez pracownika działalności konkurencyjnej w czasie obowiązywania umowy o zakazie konkurencji.